Waarom funderen?

De fundering of het fundament is dat deel van een gebouw of constructie dat ervoor zorgt dat het eigen gewicht ervan en de daarop uitgeoefende krachten, worden overgedragen op de draagkrachtige ondergrond.

In Nederland is de ondergrond vaak niet erg draagkrachtig door de aanwezigheid van veen en klei. Daardoor verschilt de fundering van gebouwen in Nederland van die in andere landen met een meer draagkrachtige zand- of rotsondergrond.

Men onderscheidt verschillende soorten funderingen afhankelijk van de aard en het gewicht van de te bouwen constructie en de samenstelling en draagkracht van de ondergrond:

Soorten funderingen*:

1.1 Fundering op staal

1.2 Algemene vloerplaat

1.3 Caissonfundering

1.4 Paalfundering

*bron Wikipedia

Paalfundering, 1 = palen, A = de dragende ondergrond

 

Fundering op staal

Wanneer een gebouw of constructie licht is en de bodem voldoende draagkrachtig past men een fundering op staal toe.

 

Algemene vloerplaat

Is een dubbelgewapende (boven en onder) betonnen plaat van minstens 30 cm dikte over de gehele oppervlakte van het gebouw, voorzien van een betonnen rand tot op vorstvrije diepte (minimum 80 cm) aan de buitenzijde tegen het opvriezen. Dit type fundering past men toe bij weinig draagkrachtige en horizontaal gelijkmatig gelaagde ondergrond.

 

Caissonfundering

Een caissonfundering bestaat uit een grote betonnen, stalen of soms houten “doos”, die ervoor zorgt dat het gewicht van de erbovenop gebouwde constructie over een groot oppervlak wordt verdeeld.

 

Paalfundering

Wanneer de grond nabij de oppervlakte niet draagkrachtig genoeg is voor een fundering op staal (en er geen grondverbetering mogelijk is), wordt meestal een fundering met fundering palen toegepast.

Heipalen of boorpalen leiden het gewicht van de bovenliggende constructie af naar dieper gelegen zandlagen, die wel stevig genoeg zijn om de constructie te dragen.

De fundering palen kunnen ook draagkracht ontlenen aan kleef, het “plakken” aan de bodemlagen waar de paal doorheen is geheid, er wordt dan niet tot op een stabiele zandlaag geboord of geheid.

Er zijn talloze methodes voor het aanbrengen van een paalfundering. In bebouwd gebied wendt men in de grond gevormde palen aan om beschadiging door trillingen aan bestaande gebouwen te vermijden.

Een boorpaal is een in de grond gevormde betonnen paal die gebruikt wordt in paalfunderingen. De uitvoering van boorpalen verloopt trillingsvrij, waardoor het mogelijk is om bijvoorbeeld in oude stadskernen te funderen.